Asunnottomuuden ennaltaehkäisy on syrjäytymisen ehkäisemistä
Mediassa virisi alkuvuodesta keskustelu köyhyydestä ja ihmisten kokemuksista niukkuudesta ja vähäosaisuudesta. Helsingin Sanomat kysyi lähes 4000 lukijaltaan (HS 6.1.2019) kuinka erimuotoinen niukkuus ja puute elämisen perustarpeista ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä. Ihmisten jakamat elämäntarinat ovat herättäneet vilkasta keskustelua lehdessä, ammatillisissa verkostoissa sekä työpaikkojen kahvipöydissä. Viimesijaisten etuisuuksien sekä pienten tulojen varassa elävät ihmiset jäävät julkisessa keskustelussa usein vaille riittävää huomiota. Sosiaalialan työn yksi tärkeä tehtävä on nostaa kuuluviin asiakkaidensa arkitodellisuus.

Koemme tärkeäksi osallistua tähän keskusteluun Helsingin kaupungin asumisneuvontatiimistä. Asumisneuvonta on todettu erilaisin mittarein tehokkaaksi asunnottomuutta vähentäväksi sosiaalialan työmenetelmäksi. Ennaltaehkäisevällä asumisneuvonnalla säästettiin Helsingissä vuonna 2018 n. kaksi miljoonaa euroa syrjäytymiskustannuksia.

Teemme yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Asiakkaamme ovat usein pienituloisia, ylivelkaantuneita, sosiaalisista ja terveydellisistä ongelmista kärsiviä nuoria, lapsiperheitä, työikäisiä ja vanhuksia. Heillä saattaa olla taustallaan syvempiä elämänhallinnan ongelmia, jotka voivat pahimmillaan johtaa asunnottomuuteen.

Asunto on jokaisen ihmisen perusoikeus. Suomi on onnistunut vähentämään asunnottomuutta panostamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn kohdennetuilla toimenpideohjelmilla. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ja Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta ovat korostaneet, että resursseja tulee lisätä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Samanaikaisesti tulisi lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa kasvukeskuksissa ja uudistaa asumistukijärjestelmää.

Professori Juho Saaren työryhmän eriarvoisuutta käsittelevässä raportissa toimenpidesuosituksina todetaan, että sosiaalipalveluja tulisi uudistaa asiakaslähtöisesti. Koska elämänlaatu on muutakin kuin taloudellista hyvinvointia, näemme että muutokseen tähtäävällä sosiaalityöllä on merkittävä rooli ihmisten arjessa.

Yhteiskunnan tulee lisätä asumisneuvonnan kaltaisia ennaltaehkäiseviä palveluja, jotta ihmisten ongelmat eivät pääse kasvamaan liian suuriksi, jolloin tarvitaan paljon erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Asumisneuvonnassa tehdään tiivistä yhteistyötä eri vuokranantajien kanssa, jotta asiakkaiden erilaisten asumishäiriöiden taustalla oleviin syihin voidaan puuttua yhteistyöllä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Poliittisen tason päätökset valtio-, kunta- ja maakuntatasolla vaikuttavat siihen mitä palveluja painotetaan jatkossa. Käynnissä olevassa sote- uudistuksessa kannustamme päättäjiä rohkeisiin ratkaisuihin ja näkemään ennaltaehkäisevän työn merkityksen. Tarvitsemme yhtenäistä poliittista tahtoa nostaa syrjäytymisen ehkäisy keskeiseksi teemaksi tulevissa vaaleissa ja maakuntauudistuksessa. Julkisen keskustelun käyminen on juuri nyt erityisen tärkeätä hallituksen tehdessä linjauksia ja päätöksiä tulevaan sote-uudistukseen. Helsingin kaupungin asumisneuvontatiimi 

Kommentit