Perhesosiaalityöstä päivää!


Helsingin kaupungin perhesosiaalityö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä erityisen tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden kanssa. Lastensuojelulaissa aiemmin säädettyä ehkäisevää lastensuojelutyötä koskevat säännökset siirrettiin sosiaalihuoltolakiin, joka astui voimaan 1.4.2015. Perhesosiaalityössä työskennellään muutokseen sitoutuneiden perheiden kanssa.

Keitä me olemme?


Olemme yksitoista perhesosiaalityön sosiaalityöntekijää ja haluaisimme kovasti esitellä tiimiämme ja työtämme. Meidät tunnettiin aikaisemmin myös nimellä erityisen tuen sosiaalityö, mutta tämän vuoden alusta lähtien olemme olleet virallisesti perhesosiaalityö. Erityisen tuen asiakkaita on myös muissa yksiköissä kuten perheneuvolassa, maahanmuuttoyksikössä, aikuissosiaalityössä nuorten tiimeissä sekä vammaispalveluissa. Oletko vielä kärryillä? 

Ei se mitään jos putosit kyydistä. Meilläkin on ollut vaikeuksia pysyä koko ajan samalla kartalla, mutta nyt olemme löytämässä suunnan. Perhesosiaalityön tiimi alkoi muodostua keväällä 2018, mutta esimies astui ohjaamoon vasta elokuussa. Tehokkaalla rekrytoinnilla olemme saaneet tiimin kasvatettua melkein täyteen 12 hengen vahvuuteen. Aika haipakkaa on siis ollut ja paljon uutta kaikille, niin meille, yhteistyökumppaneille kuin asiakkaillekin.

Ketkä ovat meidän asiakkaitamme?


Asiakkaina meillä on sosiaalihuoltolain mukaisia erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joista ei ole lastensuojelullista huolta. Rajanveto on kuin veteen piirretty viiva ja tiivis yhteistyö niin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin kuin lastensuojelun avohuollon kanssa on tärkeää. Asiakkaat ohjautuvat meille pääosin näistä kahdesta yksiköstä.

Asiakkaiden tarpeet ja tilanteet ovat hyvin vaihtelevia. Yksi iso asiakasryhmä on neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavat lapset. Nämä lapsiperheet on koettu palveluiden osalta väliinputoajiksi ja perhesosiaalityöllä on keskeinen rooli oikeanlaisten palveluiden kartoittamisessa ja asiakkaiden asianajajina. Asiakaslasten ja heidän perheittensä haasteena on muun muassa verkostojen puute, vanhempien mielenterveyden ongelmat ja uupuminen, koulunkäynnin vaikeudet sekä kasvatusongelmat.

Mitä me teemme ja miksi?


Perhesosiaalityö perustuu sosiaalihuoltolakiin. Laissa todetaan: ” kunnallisten viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia sekä poistettava epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä (SHL 8 §).”  Työskentelymme perustuu asiakassuunnitelmaan. Perhesosiaalityössä pyrimme tarjoamaan oikea-aikaisia ja tarpeisiin nähden riittäviä tukitoimia, joilla voidaan vähentää korjaavia (ja kalliimpia) toimenpiteitä. Palveluitamme ovat perhetyö, ammatillinen tukihenkilö, kotipalvelu, tukiperhe- tai tukihenkilötoiminta, sekä erilaiset vertaisryhmät sekä sosiaalityöntekijän tapaamiset. Myös taloudellisesti voidaan perustellusti tukea esimerkiksi lapselle tärkeää harrastusta.

Työn luonteeseen kuuluu paljon verkostojen koordinointia, yhteistyötä muiden toimijoiden sekä perheen kanssa tarkoituksenmukaisten palveluiden löytämiseksi. Vanhempien yhteistyöhalu ja motivaatio työskentelyyn on tärkeä edellytys perhesosiaalityölle. Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta.

Mistä meidät tavoittaa?


Tiimimme on fyysisesti viidessä eri toimipisteessä: Kalliossa kolme sosiaalityöntekijää sekä esimies, Malmilla kaksi sosiaalityöntekijää, Lassilassa kolme sosiaalityöntekijää, Maunulassa yksi sosiaalityöntekijä ja Itäkeskuksen perhekeskuksessa kaksi sosiaalityöntekijää. Vuosaareen kaipaisimme kovasti vielä kollegaa. Työmme luonne on liikkuvaa, tiimimme työntekijät ovat usein asiakkaiden luona kotikäynneillä tai verkostoneuvotteluissa. Asiakkaat ohjautuvat meille pääasiassa lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen kautta, eivätkä suorilla yhteydenotoilla.

Mihin me olemme menossa?


Tiimimme työskentelytavat ovat pikkuhiljaa muotoutumassa. Perhesosiaalityö on kehittyvä työmuoto, joka hakee asemaansa sosiaalityön kentällä. Tiimistä löytyy innokkaita työn kehittäjiä ja keskustelemme ajankohtaisista ilmiöistä vähintään viikoittain tiimipalavereissa. Nämä ovat ehdottoman tärkeitä tapaamisia, koska tiimi ei ole fyysisesti samassa toimipisteessä.

Sosiaalihuoltolain muutoksen (1.4.2015) myötä lapsiperheiden varhaisempaa tukea on vahvistettava ja erityistä tukea tarvitseville lapsille on järjestettävä parempaa tukea. Helsingin kaupunki on ennustanut asiakasmäärien kehittymistä ja tavoitteena on, että lastensuojelun asiakasmäärät pikkuhiljaa vähenevät ja erityisen tuen asiakasmäärät kasvavat. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on, että lastensuojelussa ei olisi enää yhtään erityisen tuen tarpeessa olevaa lasta vaan ainoastaan selkeästi suojelun tarpeessa olevat lapset.

Haluamme työssämme yhdessä asiakkaan, tiimin ja yhteistyökumppaneiden kanssa tutkia perhepalvelujen vaikuttavuutta. Palvelujen tulisi kohdentua oikein niin, että tuki ohjautuu nimenomaan niille lapsille, jotka ilman ennaltaehkäiseviä palveluja olisivat riskissä syrjäytyä, ja saattaisivat tarvita korjaavia palveluita tulevaisuudessa. Perhesosiaalityöhön kohdistuu odotuksia varhaisen puuttumisen suhteen. Erilaisten perhetragedioiden saama mediahuomio on omiaan lisäämään painetta ennaltaehkäisevään työhön. Myös vanhempien uupuminen haastavissa elämäntilanteissa sekä lähiverkostojen puute lisää kysyntää erilaisia perheitä tukevia palveluita, erityisesti tukiperheitä ja kotipalveluita, kohtaan.

Kenen kanssa työskentelemme?


Teemme työtä pääosin itsenäisesti mutta myös työparin kanssa. Työparina voi olla esimerkiksi perhetyöntekijä, kotipalvelun perhetyöntekijä tai koulun edustaja.

Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi: lasten- ja nuorisopsykiatria, varhaiskasvatus, perusopetus ja oppilashuolto sekä aikuissosiaalityö. Osalle viranomaisverkostoa olemme vielä hieman vieras yksikkö. Meillä on tärkeä tehtävä tuoda perhesosiaalityötä esille verkostoissa.
Verkostojen asiantuntijuuden hyödyntäminen on monessa tapauksessa ensiarvoisen tärkeää ja perhesosiaalityöllä haluamme osaltamme varmistaa vaikuttavan tuen saannin ja helpottaa asiakkaiden arkea palveluviidakossa.

Työmme keskiössä on lapsi ja hänen perheensä. Vanhempia ja lasta kuunnellen tehdään yhteistyössä asiakassuunnitelma, jonka tavoitteisiin yhdessä sitoudutaan.

Perhesosiaalityön työryhmä

Mia Siermala, Saara Widenäs, Irma Huotari, Johanna Lahdenperä, Maria Balk, Merike Koskinen, Anne-Maarit Autio, Katrina Silfvast, Taina-Maaria Heikkilä, Anu Yli-Uotila ja Sari Della Spina

Kuva: Perhesosiaalityön työryhmä.

Kommentit