Helsingin kaupungin perhekeskuksiin tarvitaan aikuisten palveluita lasten vanhemmille


Itäkadun perhekeskuksessa on havaittu, että perhekeskuksessa käyvien lasten vanhemmilla tulisi olla helppo keino saada apua mielenterveyden haasteissa ja aikuisuuden asioissa. Palvelu tarvitaan perhekeskukseen tai apua tarvitsevan on saatava saattoapu avun luokse pääsemiseen. Itäkadun perhekeskuksen kokemusten perusteella perhekeskuksiin tarvitaan vanhemmille mahdollisuus saada joustavasti mielenterveyden haasteissa psykiatrisen sairaanhoitajan ja lääkärin apua. Tarve on myös saattoavulle, jotta vanhemmat jaksavat haastavassa tilanteessa mennä perhekeskuksen ulkopuolisiin palveluihin. Lapsensa asioissa liikkeellä oleva vanhempi on vastaanottavainen myös omalle avulleen. Vanhemmille annettavassa avussa tulee tarvittaessa käyttää tulkkia myös psyykkistä vointia tuettaessa.

Nämä havainnot on tehty Itäkadun perhekeskuksen ammattilaisten yhteisessä moniammatillisessa rakenteellisen tason työskentelyssä. Työskentely alkoi syksyllä 2018. Riittämättömästi apua saavina ryhminä havaittiin masennuksesta kärsivät ja persoonallisuushäiriön kautta hankaluuksiin joutuvat vanhemmat.

Työskentelyssä on kuultu Itäkadun perhekeskuksen kaikkia ammattiryhmiä koulutustilaisuuden ja työpajatyöskentelyn kautta. Työntekijät ja eräs perhekeskuksessa asioinut äiti ovat kertoneet havaintojaan.  

Osana tätä kirjoitusta haastateltiin pienen lapsen äitiä, joka oli kokenut masennuksen. Äiti kohtasi lyhyen ajan sisällä useita kriisejä kahden läheisen kuollessa ja ensimmäisen lapsen syntyessä. Vauva hoito oli vaikeaa kokemattomille vanhemmille ja hormonitoiminta sekoitti äidin mielialan. Kaiken tämän jälkeen äidin ja hänen kumppaninsa voimavarat olivat niin vähissä, että parisuhdetta ei jaksettu hoitaa ja se hajosi.

Masennus, mielialaongelmat ja ahdistus alkoivat äidin nuoruudessa, mutta avun piiriin hän hakeutui vasta raskausaikana neuvolan terveydenhoitajan ohjaamana. Vauvan synnyttyä hän sai tukea ja neuvontaa lapsiperheiden sosiaaliohjaajalta, kotipalvelun perhetyöntekijöiltä ja terapeuttisesta vauvaperhetyöstä.

Otin vastaan kaiken avun mitä tarjottiin. Olen kiitollinen kaikesta avusta, jota olen saanut.

Äiti pääsi myös psykiatrian poliklinikalle psykologille. Käynnit kuitenkin lopetettiin asiakassuhteen määräajan ylityttyä pian äidin veljen itsemurhan jälkeen, vaikka juuri silloin hänen avuntarpeensa oli suurimmillaan. Äiti otti yhteyttä terveyskeskukseen, mutta häntä ei otettu vastaan terveysaseman psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle. Perusteluna oli, ettei ole käytäntönä palata poliklinikan jälkeen perusterveydenhoitoon.

Vastaus oli jyrkkä ei. Minulle tuli yksin jätetty olo. Lähetteen saaminen vaati useamman soiton ja lääkärikäynnin. Koin, että yksin yritin pärjätä byrokratian rattaissa.

Perhekeskuksen ammattilaisten selkeä kanta on, että vanhemman mielenterveyden tukeminen vahvistaa vanhemmuutta ja sitä kautta lapsen kasvua ja kehitystä. Aikuisten mielenterveysasioissa sopivaa hoitoa pirstaleisessa palvelujärjestelmässä ei kuitenkaan aina löydy. Kun ihminen tulee torjutuksi, hän ei jaksa yrittää uudestaan. Aina työskentelyä ei tehdä tulkin tai potilaan äidinkieltä osaavan työntekijän kanssa. Perhekeskuksissa ei ole koko laajaa asiakasmäärää palvelevia matalan kynnyksen palveluita aikuisasiakkaille eli lasten vanhemmille.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin tiimissä on Itäkadulla ollut aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja ja aikuispsykiatrian psykiatrinen sairaanhoitaja. Palvelutarpeen arvioinnin työryhmässä on huomattu, miten perhettä ja vanhemmuutta voidaan tukea tarjoamalla lasten palveluiden ohella apua aikuisen omiin vaikeuksiin. Tämä palvelu on ollut käytössä vain rajatulle asiakasjoukolle. Samanlaista apua tarvittaisiin laajemmin.

Tätä kirjoitusta varten haastateltu äiti toteaakin:

Tärkeintä olisi saada psykiatrista apua matalalla kynnyksellä, nopeasti ja ilman turhaa byrokratiaa. Tarvitaan joku, joka neuvoo ja auttaa hoidon piiriin. Kriisin keskellä ei jaksa pitää puoliaan.

Itäkadun perhekeskuksessa on tehostettu ammattilaisten yhteistyötä lasten vanhempien auttamiseksi. Tämä ei yksin riitä.  Helsingin kaupungin perhekeskuksiin tarvitaan jatkossa kaikille perhekeskuksessa asioivien lasten vanhemmille avoimia aikuisten palveluita, joissa tarvittaessa käytetään tulkkia.

Perhekeskuksen asiakkaille tarvitaan mahdollisuus tavata aikuispsykiatrian ammattilaista perhekeskuksessa. Lisäksi perhekeskuksiin tarvitaan asiakasta saattava ammattilainen, joka voi ohjata tarvittaessa vanhempia avun luo, kun apu löytyy perhekeskuksen ulkopuolelta.

Itäkadun perhekeskuksen sosiaalisen raportoinnin ryhmän puolesta

Jukka Piitulainen, sosiaalityöntekijä,

Susanna Vuorela, perhetyöntekijä, 
Idän lapsiperheiden kotipalvelu 2

Kommentit