Etsivän lähityön havaintoja poikkeusolojen vaikutuksista Helsingin kaduilla

Kirjoitus pohjautuu Etsivän lähityön kadulla tekemiin havaintoihin Covid19 liittyvien
rajoittamistoimenpiteiden aikana, aikavälillä 16-31.3.2020. Etsivä lähityö tekee etsivää työtä Helsingin alueella ulkona asuvien ja palveluiden ulkopuolella olevien sekä heikosti palveluihin kiinnittyneiden parissa. Työnkuvaan kuuluu mm. neuvonta, psykososiaalinen tuki, tarvittaessa palveluihin saattaminen sekä huoli-ilmoitusten vastaanottaminen.

Kaduilla on kohdattu erityisesti ulkona asuvia, päihderiippuvuudesta tai mielenterveyshäiriöistä kärsiviä ihmisiä. Heistä useimmat kuuluvat riskiryhmään kroonisten sairauksiensa vuoksi. Kohdatut ovat olleet helsinkiläisiä, Helsinkiin jääneitä ulkopaikkakuntalaisia sekä työttömäksi tai asunnottomiksi jääneitä paperittomia ja Eu-kansalaisia.

Havainnot Helsingin kaduilta  

Poikkeustilan myötä kadut hiljentyivät ja kaduilla aikaansa viettävät ihmiset, kuten kodittomat, palveluiden ulkopuolella olevat sekä yksinäiset ihmiset, erottuivat alueilla selkeämmin. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen, kirjastojen ja muiden lämpimien oleskelupaikkojen sulkeutuminen on vaikeuttanut kaduilla kohdattujen ihmisten tilannetta entisestään.

Etsivä lähityö on jalkautunut pääasiassa asemanseudun, Kontulan, Itäkeskuksen, Malmin ja Kannelmäen alueella. Meiltä on kysytty ruokajakelupaikoista, päihdepalveluista, majoitusvaihtoehdoista koronan aikaan sekä terveysneuvontapisteistä ja puhtaista pistosvälineistä. Osalla on myös huolta aineiden saatavuudesta. Poikkeustilanne ja koronavirus puhututtavat ja huolestuttaa. Osa kohdatuista on huolissaan palveluiden sulkeutumisesta. Lisäksi palveluiden saatavuudesta kiertää väärää tietoa.

Useat päiväkeskukset ovat Koronan vuoksi sulkeutuneet, supistaneet merkittävästi aukioloaikojaan tai palveltavien asiakkaiden määrää. Jakson alussa asumispäivystykseen ei mahtunut kaikki jonottajat nukkumaan, mutta seuraavalla viikolla otettiin käyttöön lisäpaikkoja HDL:n liikkuvan väestön hätämajoituksesta. Nuorten kohtaamis- ja neuvontapiste Nuolen ympärivuorokautisen päivystyksen mentyä kiinni, osa kävijöistä on siirtynyt Hietaniemenkadun asumispäivystykseen yöpymään, mutta osa on havaintojemme mukaan siirtynyt yöpymään ulos. Ulkona nukkuvat ihmiset yrittävät nukkua esim. kadulla, puistoissa, rapuissa, asemilla, autossa tai vessoissa. Ulkona asuvilla on nyt aiempaa suurempia haasteita suojata ja huoltaa itseään. Asumispäivystykseen tai hätämajoitukseen haluavat ihmiset ilmoittautuvat niihin joka yöksi yöpyjiksi, mutta päivät he joutuvat viettämään kaduilla.

Kaduilla on kohdattu myös asumisyksiköissä asuvia. Pieni osa heistä viettää aikaansa edelleen kadulla, koska yksiössä paikallaan oleminen ja yksinäisyys tuntuvat haastavalta. Monet kohdatuista ihmisistä ovat nälkäisiä. Isot ruokajakopaikat ovat sulkeneet jakonsa ja ruokajako on siirretty useammalle alueelle jonojen lyhentämiseksi. Osa uusista ruokajakopaikoista on kuitenkin ruuhkautunut, jonka seurauksena ihmiset ovat matkustaneet julkisilla liikennevälineillä kaupungin halki toisiin ruokajakopaikkoihin.

Ihmiset ovat huolissaan Koronasta, mutta samanaikaisesti osalla ihmisistä on vaikeuksia noudattaa uusia hygieniaan tai etäisyyden pitämiseen liittyviä ohjeistuksia. Asunnottomien on mahdotonta huolehtia riittävästä hygieniasta tai sosiaalisesta etäisyydestä. Esimerkiksi päärautatieasemalla, johon useat asunnottomat ovat siirtyneet, on vain maksullisia vessoja, joten käsien säännöllinen pesu ei onnistu. Katukuvassa havaitsemme edelleen roskiksia läpikäyviä tai tupakan tumppeja kerääviä ihmisiä. Osa päihderiippuvuudesta kärsivistä ihmisistä oleskelee edelleen ryhmissä. Kaikilla ei ole tietoa, miten tulee toimia, mikäli epäilee itsellä Koronaa. Kynnys hakeutua terveyspalveluihin on havaittu olevan osalla korkea myös tavanomaiseen aikaan. Osalla kohdatuista on selvät flunssan oireet, mutta he eivät halua hoitoon tai heillä ei ole kykyä tai mahdollisuutta asettaa itseään karanteeniin.

Iltaisin katukuvaan ilmestyy aikuisväestön lisäksi jonkin verran alaikäisiä ja nuorten pariin jalkautuvat toimijat ovat tuoneet huolta kaduilla aikaansa viettävistä nuorista ja erityisnuorisotyön sekä moniammatillisen avun tarpeesta. 

Jalkautuvat toimijat tekevät yhteistyötä Helsingin kaduilla. Kuvassa etsivän lähityön, Katuklinikan ja Symppiksen työntekijöitä.

Miten palvelut pyrkivät vastaamaan asiakasryhmän tarpeisiin 

Palvelut etsivät uusia tapoja verkostoitua ja kohdata hädänalaisia ihmisiä. Monien palveluiden toiminta hakee uutta muotoa: osa palveluista on pyrkinyt jalkauttamaan toimintaansa, ja osan toiminta on siirtynyt digitaaliseen ympäristöön. Etsivän lähityön kohtaamilla ihmisillä usein rajallinen mahdollisuus sähköisten palveluiden käyttöön.

Mahdollisuudet ovat kaventuneet entisestään kirjastojen, asukastalojen, matalan kynnyksen toimipisteiden ja muiden tietokoneen käyttömahdollisuutta tarjoavien palveluiden supistettua toimintaansa. Erityisesti asioinnin vaikeutuminen näkyy asiakasryhmässä, jossa tarvitaan tietokoneenkäyttömahdollisuuden lisäksi tukea digitaaliseen asiointiin. Lisäksi Kela sulki kaikki toimipisteensä asiakaskäynneiltä, mikä on heikentänyt entisestään asiakasryhmämme mahdollisuuksia hakea viimesijaisia etuuksiaan. Asiointia ja palveluihin hakeutumista vaikeuttavat toimipisteiden sulkeutumisen lisäksi henkilöpapereiden, verkkopankkitunnusten ja puhelimen puute. Digitaalinen viestintä ja puhelimen välttämättömyys palveluissa rajaa osaa asiakaskunnasta entisestään ja syventää kuilua palveluiden ja asiakkaiden välillä.

Terveysneuvontapisteet ovat edelleen auki, vaikka niiden yhteydessä olevat päiväkeskukset ovat suurelta yleisöltä suljettu. Eräät päiväkeskukset mahdollistavat kuitenkin esim. suihkussa käynnin muutamalle asiakkaalle kerrallaan. Tieto näistä muuttuneista palveluista ei näytä tavoittavan kovin hyvin kaduilla aikaansa viettäviä ihmisiä. Kaupungin matalan kynnyksen päiväkeskukset ovat lisänneet jalkautuvaa työtä ja pyrkivät jatkamaan neuvontaa ja pistosvälineiden jakamista.

Päihdehuollon jatkokuntoutuksen paikat ovat olleet täynnä ja osaan niistä on ollut vaikeuksia saada uusia kuntoutujia. Etsivän lähityön kokemuksen mukaan esimerkiksi ulkona asuvat tai asumispäivystyksessä yöpyvät päihteidenkäyttäjät eivät ole saaneet laitoskatkaisuhoidon päätteeksi tarvitsemaansa jatkokuntoutusta.

Asumispäivystyksessä on arkisin paikalla terveydenhoitohenkilökuntaa. Sairastunut asunnoton saa asumispäivystyksessä lääkärin kanssa tehtyjen arvioiden pohjalta tilapäismajoituksen. Muutoin yöpyminen tapahtuu edelleen useamman ihmisen yhteishuoneissa, mikä ei ole nykytilanteessa ihanteellinen ratkaisu.

Etsivä lähityö on tarjonnut kaduilla kohdatuille asiakkaille neuvontaa, psykososiaalista tukea, akuutissa tilanteessa pieniä kauppaostoksia toimintarahan turvin, vettä ja eväspatukoita, apua asiointiin ja etenkin päihdepalveluihin saattamisia. Olemme pyrkineet tavoittamaan aiemmat tiedossamme olleet ulkona asuvat, jonka lisäksi olemme löytäneet useita uusia ulkona nukkuvia.

Helsingin kaupunki on aloittanut ratkaisujen etsimisen edellä kuvattuihin ongelmiin. Ajanjakson aikana eri toimijat, sekä sosiaali- ja terveystoimessa että järjestökentällä ovat lisänneet merkittävästi tiedon vaihtoa asiakasryhmän tarpeiden ja tilanteen kartoittamiseksi uudessa tilanteessa. Jo aiemmin etsivää ja jalkautuvaa työtä tekevät toimijat ovat jatkaneet toimintaansa kadulla ja ovat lisänneet yhteistyötä ja yhteydenpitoa.

Toimenpide-ehdotuksia   

Vailla vakinaista asuntoa ry on vedonnut päättäjiin ottamaan eurooppalaisen asunnottomuustoimijoiden kattojärjestön FEANTSAn koronavirusaikaisten palveluiden suositukset käytäntöön mahdollisimman pian. Näistä haluamme nostaa esiin seuraavat:

 • Asunnottomien pääsy turvalliseen majoitukseen tulisi taata ja minimoida edestakainen kulkeminen (esim. 24/7 auki olevat hätämajoitukset)
 • Mahdollisuus ilmoittautua pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksi yöksi kerrallaan ja mahdollisuus nukkua mahdollisuuksien mukaan samassa huoneessa sekä samassa sängyssä
 • Mahdollisuus viettää päiväaikaa muualla kuin kaduilla ja julkisissa tiloissa, mieluiten majoituspaikassaan
 • Lisätä suojia tai muita toimenpiteitä, jotka mahdollistavat fyysisen etäisyyden ahtaissa majoituksissa.
 • Lisäksi kaikille ulkona asuville tarjotaan tilapäinen asumisratkaisu.
 • Ruokajakelua kehitetään edelleen esim. lisäten ruokajakelupaikkoja ja yhden lämpimän aterian saamista päivässä
 • Asunnottomien pääsy päihdehoitoihin turvataan, etenkin pääsyä pitkäaikaiseen jatkokuntoutukseen.
 • Huumevieroitus- ja jatkokuntoutuspaikkoja tarjotaan kaikille tarvitsijoille. Asunnottomat pääsevät nopeasti halutessaan hoitoon.
 • Kaduille tehtävään työhön lisätään psykiatrista osaamista
 • Lisätään valmiutta tehdä erityisnuoriso- ja sosiaalityötä tarvittaessa myös kadulla
 • Avataan rautatieasemien vessat maksuttomiksi mahdollistaen välttämättömän käsihygienian
 • Kelan tulee osaltaan turvata asiakkaiden viimesijaisten etuuksien ja asioinnin mahdollisuus ja avata tarvittaessa tilanteeseen soveltuvat asiointipisteet heille, jotka eivät kykene asioimaan digitaalisesti tai etukäteen varatuilla ajoilla. Ihmisille välttämättömien ja viimesijaisten palveluiden saatavuus ei saisi vaarantua poikkeustilanteessa.

Etsivän lähityön sosiaaliohjaajat


Kuvat: Etsivä lähityö

Kommentit