Caring Cities

Eri puolilla Eurooppaa pandemia ja muut globaalit kriisit, kuten sodat ja ilmastotuho, ovat koetelleet lasten ja nuorten hyvinvointia. Liian monen usko tulevaisuuteen on horjunut, ja meidän aikuisten tärkeäksi tehtäväksi on noussut tukea nuorten toiveikkuutta ja voimaa ponnistaa eteenpäin. Barcelonassa Eurocities-verkoston sosiaalifoorumin tapaamisessa saatiin rohkaisevia esimerkkejä siitä, kuinka eri puolilla Eurooppaa on sitouduttu parantamaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Siinä missä valtiot toimivat ylemmällä aluehallinnollisella tasolla, kaupunkitasoiset toimijat tulevat lähemmäksi ihmistä. ”Kaupungit toimijoina tietävät kokemuksesta, että eriarvoisuuden purkaminen ja osallisuuden vahvistaminen lujittavat turvallisuutta, kun taas ulossulkeva hallinto tuottaa eriarvoisuutta ja ongelmia”, kuvasi vanhempi tutkija Blanca Garcés-Mascareña kaupunkien erityisroolia. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on erityinen tehtävä segregaation ehkäisyssä sekä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Unicefin johtajan Philippe Corin mukaan paras vastalääke tuleviin konflikteihin ovat lapset, jotka tuntevat olevansa arvostettuja.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan edustajat liittyivät innokkaina keväällä 2022 Eurocities-verkoston sosiaalifoorumin Children and Young People -työryhmään. Pandemian aikana työryhmä kokoontui etänä, mutta 11.–13.5.2022 pääsimme ensi kertaa paikan päälle verkoston sosiaalifoorumin (Social Affairs Forum) kokoukseen ja työryhmän tapaamiseen Barcelonaan.

Sosiaalifoorumin tapahtumajuliste Barcelonassa

Päiviin mahtui virallisia esityksiä ja paneelikeskusteluja, ja niiden ohella oli mahdollisuus epävirallisempiin keskusteluihin osallistujien kanssa. Saimme ajankohtaista tietoa siitä, miten Ukrainan sota on näkynyt Varsovassa, joka on sodan alusta lähtien vastaanottanut suuria määriä pakolaisia. Raskaasta aiheesta huolimatta kaupungin ja kaupunkilaisten vahva auttamisen halu ja tarmo virittivät myös toivoa. Solidaarisuus kaikkia pakolaisia kohtaan oli yksi tapaamisen keskeisistä teemoista.

Kokouspaikkana toiminut Sant Pau Recinte Modernista ja sen aurinkoinen piha appelsiinipuineen ja papukaijoineen tarjosi upeat puitteet verkostoitumiselle. Verkostot ja kontaktit ovat välttämättömiä kansainvälistymisessä. Tärkeintä Barcelonassa oli oppiminen ja tiedon jakaminen kaupunkien kesken sekä toimialan osaamisen ja näkyvyyden lisääminen kansainvälisesti. Parhaimmillaan verkostot ja kansainvälinen vuorovaikutus toimivat alustoina innovatiivisille ajatuksille ja kehittämiselle ja luovat ratkaisuja, joita toimiala ei yksin pystyisi tuottamaan. Lisäksi keskityttiin vahvasti EU-edunvalvontaan. Kansainvälinen vaikuttaminen EU-päätöksentekoon on helpompaa, kun on verkostoiduttu sosiaalifoorumissa muiden Euroopan tason toimijoiden kanssa ja vaikuttamistyötä voidaan tehdä yhdessä.

Sosiaalifoorumin kokouspaikka Sant Pau Recinte Modernista

Vierailimme Barcelonan LGTBI-tukikeskuksessa ja tutustuimme kaupungin syrjinnänvastaiseen työhön. Jaoimme myös yhteisen liikuttavan elokuvakokemuksen ja pohdimme, miten vastataan väestön ikääntymiseen EU:ssa sekä terveyden- ja vanhustenhuoltojärjestelmien muutostarpeisiin. Katsoimme Stella van Voorstin dokumenttielokuvan Good Neighbours (2018), joka kuvasi koskettavasti ikääntyneiden yksinäisyyttä. Elokuvan jälkeisessä keskustelussa nousivat esiin läheisten, vapaaehtoistoiminnan ja palvelujärjestelmän roolit ja se, kuinka keskeistä näiden yhteensovittaminen on palveluiden tarpeen kasvaessa.

Viimeinen päivä oli varattu ryhmätyöskentelylle. Aamun työpajassa pohdimme toimivan varhaiskasvatuksen merkitystä ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä eri puolilta Eurooppaa. Keskusteluissa kävi selväksi, että laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys lasten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä vanhempien työllistymisen tukemisessa on keskeinen kaikkialla Euroopassa.

Iltapäivällä kokoontui Children and Young People -työryhmä, jossa painottuivat lasten ja nuorten osallisuuteen liittyvät aiheet ja Ukrainasta paenneiden lasten tilanne. Kuulimme Barcelonassa tehdystä työstä lasten osallisuuden edistämiseksi. Milanossa on onnistuttu lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisessa muun muassa kohdistamalla toimenpiteitä suoraan, esimerkiksi toimimalla lasten ja nuorten parissa jalkapallokentillä. Vaikka Suomessa on kerätty paljon palautetta ja tietoa suoraan lapsilta ja nuorilta, voisimme ottaa oppia siitä, miten lapset ja nuoret on osallistettu tiedonkeräykseen ja sen käsittelyyn. Työryhmä jatkaa työskentelyä mielenterveyskysymysten parissa, joita pidämme äärimmäisen tärkeinä. Barcelonassa tuntui loksahtavan kohdilleen vastaus siihen, mikä on meidän työmme tärkeys ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan rooli isommassa kontekstissa.

Children and Young People -työryhmässä esitetty toimintasuunnitelma

Teksti:
Outi Forsström, erityissuunnitelija, Helsingin soten kehittämisen tuki
Johanna Sirén Päivärinta, johtava sosiaalityöntekijä, Kallion perhekeskus
Silja Remes, johtava sosiaalityöntekijä, Pohjoisen lastensuojelu (Malmi)

Kuvat: Silja Remes

Kommentit